Auteurschap: wanneer kan iemand als auteur worden opgenomen?

De voorwaarden

Onderzoekers die een belangrijke bijdrage leveren aan de totstandkoming van de publicatie worden toegevoegd aan

de auteurslijst. 

Dit houdt 4 (cumulatieve!) voorwaarden in:

  • een significante bijdrage aan het ontwerp van het onderzoek, relevante dataverzameling, -analyse en/of -interpretatie;
  • het opstellen en/of kritisch herzien van de publicatie;
  • goedkeuring van de uiteindelijke publicatie; en
  • instemming om verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van de publicatie, tenzij anders vermeld in de publicatie. 

 

Bovenstaande bepaling is een minimumvereiste waaraan moet worden voldaan. Voor meer informatie en voorwaarden, lees aandachtig het volledige document ‘Beleid inzake auteurschap en het erkennen van bijdrages in wetenschappelijk publiceren’.

 

De standaarden rond het erkennen van auteurschap en/of bijdrages kunnen verder evolueren en invulling van de kernbegrippen kan afhankelijk zijn van de definitie van de stakeholders (bv. tijdschrift, financier, discipline, …) en de onderzoekscontext. Daarom moeten de betrokken onderzoekers steeds nagaan welke bepalingen in hun geval van toepassing zijn (bv. wanneer ze in een specifiek tijdschrift willen publiceren), met dit beleid als minimumkader.

 

De beslissing tot (al dan niet) auteurschap is een weloverwogen beslissing. Onderzoekers kunnen zich laten ondersteunen door hulpmiddelen zoals bv. een ‘Authorship Determination Scorecard’.

 

Auteurs bereiken een formeel akkoord over de volgorde van het auteurschap. Elke vorm van oplijsting is mogelijk, mits deze in overeenstemming is met de bepalingen van dit beleid en mits deze duidelijk wordt gecommuniceerd. Onderzoekers kunnen zich in deze beslissing laten ondersteunen door hulpmiddelen zoals bv. een 'Authorship Tie-breaker Scorecard'.

 

Verschuiving naar auteursrollen

We zien recent een verschuiving van het traditionele ‘auteurschap’ naar een transparante erkenning van de verschillende rollen/bijdrages in de totstandkoming van een wetenschappelijke publicatie, het zgn. contributorship.

De UGent beveelt ‘contributorship disclosure’ sterk aan.

Contributorship disclosure beschrijft expliciet en in detail wat elke auteur gedaan heeft in de realisatie van de resultaten en de totstandkoming van de wetenschappelijke bijdrage, gaande van het vinden van het initiële idee tot het indienen voor publicatie. Deze specificatie kan verschillende vormen aannemen.

Voor meer toelichting over auteursrollen, bekijk de Onderzoek(s)tip: Auteurschap: auteursrollen (contribution disclosure – author(ship) contribution statements).

 

Bijkomende bepalingen

Alle afspraken m.b.t. de erkenning als auteur en, indien van toepassing, de plaats op de auteurslijst, worden (schriftelijk) vastgelegd in een zgn. auteurschapsovereenkomst en door alle auteurs goedgekeurd.

De vorm van deze overeenkomst wordt vrij gekozen bv. ‘publication contract’, ‘authorship agreement’, etc.

De UGent raadt de onderzoekers aan om minimaal te streven naar een bevestigde mail van de afspraken. 

 

Lees zeker aandachtig het volledige document ‘Beleid inzake auteurschap en het erkennen van bijdrages in wetenschappelijk publiceren’.

Onderzoekers kunnen met vragen terecht bij de facultaire aanspreekpunten wetenschappelijke integriteit, de beleidsadviseur wetenschappelijke integriteit of het secretariaat van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit. 

Een volledig overzicht van Wetenschappelijke Integriteit aan de UGent op de webpagina

 

Meer tips

Vertaalde tips


Laatst aangepast 27 november 2023 14:06