Zeven nieuwe kennisclips rond training in wetenschappelijke integriteit | Seven new knowledge clips on training research integrity

In 7 korte, Engelstalige filmpjes 1) bereiden we potentiële trainers in wetenschappelijke integriteit voor met basisachtergrond over het onderwerp, 2) geven we inzicht in het voorbereiden en ontwerpen van trainingsmodules en 3) bieden we kant-en-klare slides en volledig uitgewerkte oefeningen aan, afgestemd op het leerdoel. 

Deze online modules kunnen zelfstandig gevolgd worden, in eigen tempo en naar eigen behoefte. We hopen zo meer potentiële trainers aan te spreken om (gedeeltelijk) met het materiaal aan de slag te gaan. Dit niet alleen in een onderzoeksomgeving (bijvoorbeeld als postdoc in je onderzoeksgroep, als groepsleider; hoogleraar of PI, etc.), maar ook in de reguliere onderwijssetting (als lesgever in BaMa cursussen). Aandacht voor het begrip wetenschappelijke integriteit is immers een voorwaarde voor kwaliteitsvol werk in de hele academische wereld. 

In totaal zijn er 7 clips (beschikbaar als onderzoekstips): 

Clip 1 en 2 hebben een theoretische insteek. Clip 1 behandelt het concept van wetenschappelijke integriteit. Clip 2 is meer reflexief over de rol van de docent/trainer. Clips 3 tot en met 7 gaan elk over een andere leer- of oefenvorm en zijn direct toepasbaar, zowel wat betreft de inhoud van de 'leerstof' als wat betreft ondersteunend materiaal voor de docent/trainer.

Het is aan te bevelen om eerst clip 1 en clip 2 te bekijken. De andere clips kunnen naar eigen behoefte worden gebruikt. De oefeningen zijn gebaseerd op bestaand trainingsmateriaal (met name van het VIRT2UE project). De oefeningen werden verfijnd om beter aan te sluiten bij de opleidingscontext aan de Universiteit Gent.

De kennisclips zijn een direct resultaat van een opleidingsaanbod dat tussen mei en juli 2021 werd georganiseerd onder leiding van de directie Onderzoeksaangelegenheden (Stefanie Van der Burght en Nele Bracke) in samenwerking met prof. dr. Els Van Damme (vakgroep Biotechnologie aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen). (Potentiële) docenten wetenschappelijke integriteit konden deelnemen aan een begeleide eendaagse training. Voor de drie betrokken trainers (zie boven) vormde het trainingsaanbod (2 sessies) het sluitstuk van het VIRT2UE project Train the Trainer programma. Het doel was tweeledig: de trainers werden gecertificeerde VIRT2EU-trainers en de eerste potentiële nieuwe trainers aan de Universiteit Gent werden opgeleid. Door dit begeleide aanbod om te zetten in online modules wordt de potentiële reikwijdte van onze ondersteuning vergroot en daarmee, hopelijk, ook het aantal trainers aan onze instelling.

***

In 7 short, English spoken movies 1) we prepare potential trainers in research integrity with basic background on the topic, 2) give insights on how to prepare and design training modules and 3) offer ready-to-use slides and fully worked-out exercises that are fit for purpose. 

These online modules that can be followed independent, at one's own pace and according to one's own needs. We hope to appeal to more potential trainers to (partially) work with the material. This not only in a research environment (for example as postdoc in your research group, as group leader; professor or PI, etc.), but also in the regular educational setting (as a teacher in BaMa courses). Attention to the concept of research integrity is a prerequisite for quality work in all of academia. 

In total there are 7 clips (available as research tips): 

Knowledge clip 1 and 2 have a theoretical approach. Clip 1 deals with the concept of research integrity. Clip 2 is more reflexive on the role of the teacher/trainer. Clips 3 to 7 each deal with a different learning or exercise format and are directly applicable, both in terms of the content of the 'learning material' and in terms of support material for the teacher/trainer.

It is advisable to watch clip 1 and clip 2 first. The other clips can be used according to one’s own needs. The exercises are based on existing training material (in particular from the VIRT2UE project). The exercises were fine-tuned to fit better into the training context at Ghent University.

The knowledge clips are a direct outcome of a training offer that was organized between May and July 2021, under the direction of the Research department (Stefanie Van der Burght and Nele Bracke) in cooperation with prof. dr. Els Van Damme (department of Biotechnology at the faculty of Bioscience Engineering). (Potential) lecturers in research integrity could participate in a guided one-day training. For the three trainers involved (see above) the training offer (2 sessions) was the final part of the VIRT2UE project Train the Trainer program. The aim was twofold: the trainers became certified VIRT2EU trainers and the first potential new trainers at Ghent University were trained. Transforming this guided offer into online modules increases the potential scope of our support and thus, hopefully, also the number of trainers at our institution. 

 

 

 

16 maart 2022 10:16