FOD Volksgezondheid: Oproep tot het indienen van nieuwe onderzoeksprojecten – dienstjaar 2024

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en leefmilieu (FOD Volksgezondheid) kent toelagen toe voor wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van het beleid inzake voedselveiligheid en dieren- en plantengezondheid. Alle Belgische onderzoeksinstellingen kunnen op deze oproep inschrijven.

Toelagen kunnen worden toegekend voor thematische (RT: Targeted Research), vrije (RF: Free Research) en internationale (RI: International Research) onderzoeksprojecten.

 

RT Projecten (Thematische oproep) – beoordeling in twee fasen: 

Indienen van voorstellen o.b.v. gerichte onderzoeksthema’s vastgelegd door de bevoegde Minister.

De maximale duur van de projecten staat beschreven in de thema-omschrijving.

Beoordeling in twee fasen: eerste fase: RT-intentieverklaring; na preselectie tweede fase: een gedetailleerd RT-projectvoorstel

Maximum duur en toelage staat vermeld in de themaomschrijving.

 

RF projecten (Vrije oproep) – beoordeling in twee fasen:

Indienen van beleidsondersteunende onderzoeksvoorstellen inzake voedselveiligheid en dieren- en plantengezondheid.

Beoordeling in twee fasen: eerste fase: RF-intentieverklaring; na preselectie tweede fase: een gedetailleerd RF-projectvoorstel

Minimale duur: 12 maanden – maximale duur: 48 maanden

 

RI projecten (Internationale projecten):

De internationale oproep tot indiening van projectvoorstellen betreft gerichte internationale onderzoeksthema’s in het domein van de plantengezondheid. Deze thema’s werden geselecteerd uit een lijst opgesteld door het Euphresco netwerk.

Indienen van voorstellen o.b.v. gerichte onderzoeksthema’s vastgelegd door de bevoegde Minister.

Beoordeling in twee fasen: eerste fase: Expression of interest; na preselectie tweede fase: een gedetailleerd RI-projectvoorstel

Deze tweede fase wordt beheerd door het Euphresco-secretariaat

Er is een maximum budget voorzien van 300.000€ voor de RI oproep.

Minimale duur: 12 maanden – maximale duur: 36 maanden

 

Deadlines:

Indienen van de intentieverklaringen en letter of intent: donderdag 20 april 2023 om 12u ’s middags

Indienen van de gedetailleerde projectvoorstellen: vrijdag 22 september 2023 om 12u ’s middags

 

! Opgelet bij het opstellen van het personeelsbudget: het aanvullend pensioen wordt niet door het FOD aanvaard als subsidieerbare kost aangezien het FOD dit beschouwt als een extralegaal voordeel. Deze kost wordt gedragen door de budgethouder.

 

De volledige oproep en templates zijn beschikbaar via de website van de FOD Volksgezondheid: Openstaande oproepen | FOD Volksgezondheid (belgium.be)

 

Uw aangevraagd budget dient voor de indiening te worden goedgekeurd door de afdeling Onderzoekscoördinatie, t.a.v. Nina De Wilde, Vlaams-federaal@UGent.be.

U dient uiteraard ook een kopie van uw voorstel te bezorgen aan de afdeling Onderzoekscoördinatie, t.a.v. Nina De Wilde, vlaams-federaal@ugent.be).

 

 

 

 

 

Feb. 24, 2023, 2:45 p.m.