[BOF] GOA - oproep 2023


De oproep BOF Geconcerteerde Onderzoeksacties (GOA) staat momenteel open. Dit is de oproep voor financiering die start vanaf 1 januari 2024. De deadline voor intentieverklaringen is 16 december 2022 om 23u59.

Er gelden specifieke voorwaarden voor de deelname aan een GOA als Hoofdpromotor, promotor en copromotor. Lees aandachtig de oproep.

GOA's zijn onderzoeksprojecten met een looptijd van vier tot zes jaar waarvan de uitstekende wetenschappelijke waarde op grond van objectieve gegevens aantoonbaar is, in het bijzonder op grond van publicaties of andere indicatoren van wetenschappelijke kwaliteit van de aanvragende onderzoekers. Het zijn ambitieuze projecten met een sterk geconcerteerd karakter waarin elk lid van het consortium een expertise aanbrengt die essentieel is voor de uitvoering van het voorstel. Tegelijk moeten de consortiumleden complementair en/of wederzijds versterkend zijn en hebben ze elkaar nodig om het project in synergie te kunnen uitvoeren. Die synergie is noodzakelijk om de onderzoeksvraag te beantwoorden en de beoogde wetenschappelijke doorbraken te realiseren. Eerdere samenwerking tussen leden van het consortium kan een meerwaarde zijn, maar is niet noodzakelijk.

Een GOA kan inter- of multidisciplinair zijn, maar dat is geen vereiste. Dit betekent dat onderzoekers uit eenzelfde vakgroep een GOA-aanvraag kunnen indienen zolang er sprake is van een geconcerteerd karakter zoals hierboven beschreven.

Een GOA-consortium bestaat uit ten minste twee leden.

Deze oproep richt zich in het bijzonder tot ZAP-leden (in de rol van Hoofdpromotor of Promotor) met een ruime ervaring in het leiden van onderzoek en het begeleiden van doctoraten, eventueel in combinatie met veelbelovende postdoctorale onderzoekers (in de rol van Promotor of Copromotor) met groot potentieel.

Deadline

Deadline intentieverklaring: 16 december 2022
Deadline uitgewerkte aanvragen : 2 mei 2023

Voor meer informatie

https://www.ugent.be/nl/onderzoek/financiering/bof/goa/overzicht.htm
Met vragen kan u terecht bij Doreen Rogier van de afdeling Onderzoekscoördinatie via MS Teams,  09 264 30 27 of BOF@UGent.be.

 

***

The BOF call for Concerted Research Actions (GOA) has been launched. This is the call for funding starting on 1 January 2024. The deadline for applications of the short project proposals is 16 December 2022 at 23:59.

Specific conditions apply for participating as Spokesperson, Promoter of Co-promoter in a GOA. Read the call carefully.

GOAs are research projects with a duration of four to six years of which the scientific excellence can be demonstrated on the basis of objective data – more specifically on the basis of publications and other indicators that show the scientific quality of the researchers in question. GOAs are ambitious projects with a highly concertated nature in which each promoter provides expertise that is essential for the realization of the proposal. At the same time, the promoters must be complementary to each other and/or mutually reinforcing and they need each other to be able to carry out the project in synergy. This synergy is indispensable to answer the research question and to achieve the intended scientific breakthroughs. Earlier collaboration between the members of the consortium can be an added value but is not necessary.

A GOA can be interdisciplinary or multidisciplinary but this is not a must. This means that researchers from the same department can jointly apply for a GOA, provided this GOA has a concerted nature as described above.

A GOA consortium consists of at least two members.

This call is specifically intended for ZAP (in the role of Spokesperson or Promoter) with considerable experience in leading a research team and supervising PhD’s,if desired in combination with promising postdoctoral researchers (in the role of Promoter or Co-promoter) with great potential.

Deadline:

Deadline applications: 16 December 2022
Deadline elaborated proposals: 2 May 2023

More information:

https://www.ugent.be/en/research/funding/bof/cra/overview.htm
For further information, please contact Doreen Rogier of the Research Coordination Office on MS Teams, 09 264 30 27 or BOF@UGent.be.

Sept. 6, 2022, 9:51 a.m.