[BOF] Oproep interuniversitaire BOF projecten (iBOF) /Call for Interuniversity BOF projects (iBOF)

De tweejaarlijkse oproep voor interuniversitaire BOF-projecten (iBOF) staat opnieuw open. Binnen het iBOF-programma wordt excellent en grensverleggend onderzoek gesteund dat uitgevoerd wordt in een samenwerkingsverband van minstens 3 promotoren aan minstens 2 Vlaamse universiteiten. iBOF brengt toponderzoekers samen, al dan niet in combinatie met veelbelovende onderzoekers met groot potentieel, die dankzij een dergelijk interuniversitair project de internationale uitstraling van Vlaanderen vergroten. iBOF projecten hebben een looptijd van 4 jaar. Elke promotor brengt een expertise aan die essentieel is voor de uitvoering van het voorstel. Tegelijk moeten de promotoren complementair en/of versterkend zijn en hebben ze elkaar nodig om het project in synergie te kunnen uitvoeren. Voorstellen uit alle domeinen zijn mogelijk, zowel mono- als interdisciplinaire projecten.

Het aan te vragen totaalbedrag per promotor varieert tussen 450.000 en 900.000 euro, met een maximum van 3.375.000 euro per consortium.

Indiendatum intentieaanvraag: 26 oktober 2023;  indiendatum uitgewerkte versie: 31 mei 2024

Meer details m.b.t. deze oproep: https://www.ugent.be/nl/onderzoek/financiering/bof/ibof/overzicht.htm

Voor alle vragen kan u zich wenden tot het BOF-team via bof@ugent.be  

****************************************

The biannual  call for the iBOF-programme has recently been launched. Within the iBOF programme, excellent, pioneering frontier or blue-sky research is supported that will be carried out in a consortium of at least 3 promoters at at least 2 Flemish universities. An iBOF project brings together top researchers, whether or not in combination with promising researchers with great potential, who, through such an interuniversity project, will (further) promote Flanders at an international level by deepening or broadening scientific knowledge and increasing capacity building in a sustainable partnership. The applying consortium must submit a concerted research proposal with a duration of 4 years, in which each promoter provides essential expertise for the realization of the proposal. At the same time, the promoters must be complementary to each other and/or mutually reinforcing as they need each other to be able to carry out the project in synergy. Proposals from all domains are possible, both mono- and interdisciplinary project proposals.

The total amount that can be requested per promoter varies between 450.000 and 900.000 euro, with a maximum of 3.375.000 euro per consortium.

Deadline declaration of intent: 26 October 2023; deadline full proposal: 31 May 2024

More details on the call:  https://www.ugent.be/en/research/funding/bof/ibof/overview.htm

For questions, please contact the BOF team via bof@ugent.be

June 5, 2023, 8:09 a.m.